Souhlas

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Q – COM, spol. s r.o.,
IČO: 255 38 659 se sídlem na adrese Tkalcovská 799/14, 602 00  Brno (dále jako „společnost“) zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Společnost bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Váš email, a pokud uvedete také jméno, příjmení a název společnosti, a to za dále uvedeným účelem.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Společnost bude Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení jako například novinek, pozvánek na akce, nabídku produktů a služeb poskytovaných společností. Dále je účelem zpracování osobních údajů provádění marketingové analýzy za účelem přizpůsobení konkrétní nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas. Vaše Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“) a Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Společnost bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od udělení souhlasu, pokud tento souhlas neodvoláte dříve.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: oou@q-com.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pracovníci společnosti a externí a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR a souvisejících právních předpisů, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména marketingové společnosti. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

 

Kontaktní údaje společnosti

Společnost můžete kontaktovat na emailu oou@q-com.cz či písemně na adrese sídla společnosti. Společnost je oprávněna požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, právo přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR a souvisejících právních předpisech.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností společnosti plynoucích z GDPR a souvisejících právních předpisů k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nebude možno zasílat Vám obchodní sdělení společnosti.

 

Text aktualizován 4. 6. 2019