Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing

Jako whistleblowing označujeme jev, kdy zaměstnanci (bývalí zaměstnanci) nebo i spřízněné osoby upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, podvod, zneužití moci nebo vlivu, o kterém se dozvěděli díky svému postavení a interním informacím.

Whistleblowing upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznámily porušení práva Unie . Její povinná transpozice do právního řádu České republiky nabyla účinnosti 1. 8. 2023 jako Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů .

Požadavky zákona

Zaměstnavatelé s 50 a více zaměstnanci musí začít plnit povinnosti podle zákona nejpozději od 15. 12. 2023.

Organizace jsou povinny zavést tzv. vnitřní oznamovací systém. Tedy komunikační kanály a procesy umožňující příjem, zpracování, vyhodnocení a následnou archivaci oznámení o možném porušení práva v organizaci.

Cílem je umožnit zaměstnancům učinit oznámení odhalující protiprávní jednání v organizaci. Oznámení mohou podat i další fyzické osoby – uchazeči o práci, dodavatelé, odběratelé a další, kteří se v souvislosti s prací nebo jinou činností dozvěděli o takovém jednání.

Pozornost musí být zaměřena na utajení totožnosti oznamovatele. Zároveň je potřeba nastavit systém nastaven tak, aby bylo zabráněno případným odvetným opatřením (ukončení pracovního poměru, snížení platu/mzdy, kázeňský trest, přeložení na jiné místo, bránění v kariérním růstu atp.).

 • Vytvořit vnitřní oznamovací systém umožňující podat oznámení
 • Zveřejnit informace o způsobech podání oznámení
 • Chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními
 • Vést zabezpečenou evidenci a archivaci oznámení
 • Zajistit příslušnou osobu, která bude oznámení přijímat a prošetřovat
 • Ochranu oznamovatelů implementovat do systému řízení
 • Reagovat na přijatá oznámení a zajistit včasné vyřešení
 • Příslušnou osobu proškolit o jejich povinnostech
 • Osobní údaje zpracovávat v souladu s GDPR

Nečekejte, až se whistleblower obrátí na média a kauza vypluje na povrch. Má-li oznamovatel možnost vybrat si, raději zvolí bezpečný nástroj pro oznámení než veřejné vystoupení. 

S OhlasTo vás whistleblower zastihne připravené!

Víme jak nastavit systém ochrany oznamovatelů

Zajištění ochrany oznamovatelů není primárně otázkou investic do technologií či vybavení. Klíčové je především nastavení procesů souvisejících se zavedením oznamovacího systému a komunikačních kanálů a zavedení pozice příslušné osoby do stávajícího systému řízení.

Postup

 • analýza prostředí klienta;
 • nastavení procesů a postupů vnitřního oznamovacího systému;
 • implementace do stávající dokumentace;
 • nastavení komunikačních kanálů;
 • zajištění příslušné osoby;
 • školení příslušné osoby.

Podpora při provozování

Rozsah naší podpory závisí na konkrétních požadavcích zákazníka. Jsme schopni realizovat dílčí projekty v minimalistickém rozsahu i komplexní implementaci ochrany oznamovatelů do stávajícího systému řízení včetně námi vyvinuté aplikace OhlasTo pro příjem a evidenci oznámení.

Zajišťujeme také outsourcing systémových rolí .

Zaujal Vás systém řízení nebo jste nenašli informaci, kterou hledáte? Neváhejte se na nás obrátit.

Budeme rádi, přidáte-li se mezi naše spokojené zákazníky, kteří již naše služby využívají.

KONTAKTUJTE NÁS

Novinky

Související články