Novinky z Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

V případě porušení zabezpečení osobních údajů je správce povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost ohlásit Úřadu, a to do 72 hodin od okamžiku zjištění. Pokud není lhůta dodržena, musí být současně s ohlášením uveden důvod zpoždění. Ohlášení je možno zaslat do datové schránky qkbaa2n nebo na adresu elektronické pošty posta@uoou.cz či fyzicky poštou na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7.

Zpracovatel je povinen zaslat ohlášení správci na dohodnuté kontaktní údaje správce.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil formulář, který je možno pro ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů použít. Ke stažení zde .

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů upravuje oblast vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů. V rámci českého překladu byla použita poněkud odlišná terminologie. Osvědčením se myslí certifikát o ochraně osobních údajů, tedy dokument vydaný certifikačním orgánem, kterým subjekt (správce, zpracovatel, výrobce atd.) prokazuje zajištění souladu s požadavky obecného nařízení.

Nebude povinností žádat o vydání certifikátu, ale jeho existence může zjednodušit předávání osobních údajů do zahraničí, kdy se dovozce údajů (zpracovávající osobní údaje v zemi s nedostatečnou úrovní ochrany osobních údajů) prokáže platným osvědčením. Rovněž je možno očekávat usnadnění  nákupu produktů nebo služeb, pokud se prodejce/výrobce/poskytovatel prokáže osvědčením, které dokládá, že produkt nebo služba je v souladu s Obecným nařízením.

Subjekty pro vydávání osvědčení bude akreditovat Český institut pro akreditaci, o.p.s., vnitrostátní akreditační orgán České republiky, postupem upraveným v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost mu byla uložena §15 zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů připravil požadavky pro vydávání osvědčení (zahrnují požadavky na akreditaci orgánů vydávajících osvědčení a kritéria pro vydávání osvědčení), nyní se čeká na posouzení ze strany Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. 

V současné době tedy nelze žádat o akreditaci, tudíž ani o vydání osvědčení (certifikátu) k produktu, službě nebo zpracování. 

 

Cítíte, že GDPR je Vaše slabina a nevíte, jak na to? 

Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.

 

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat