Chystá se zákon o ochraně oznamovatelů

Také máte kamaráda, který ví o porušování předpisů ve firmě, ve které pracuje, a má obavy se někomu svěřit? Nechce, aby se o něm mluvilo jako o práskači, udavači nebo bonzákovi. To je u nás bohužel zakořeněný pohled na věc. Ve světě je však takový člověk označován pojmem whistleblower. Tedy někdo, kdo hvízdá na píšťalku. 

Whistleblower je osoba, která přinese jakýkoliv důkaz o podvodu, zneužití moci, postavení, vlivu, nebo korupčního jednání.

Bez takových oznamovatelů by nikdy nikdo nebyl upozorněn na pletichy s veřejnými zakázkami, poškozování spotřebitele, záměrné nedodržování technologických postupů, či na ilegální prodeje zbraní, narkotik, praní špinavých peněz nebo úplatkářství. Mezi nejznámější whistleblowery patří biochemici, manažeři, politici nebo bývalí zaměstnanci. 

Náš výše zmíněný kamarád Filip se obává oprávněně. Nebude se mu vedení za takové oznámení mstít? Koho si nechají? Šéfa, který manipuluje s veřejnými zakázkami nebo zaměstnance, který to vynesl na světlo? Kdo chce udavače v kolektivu? Kdo se za něj postaví? 

Naštěstí se Filipovi a všem, kteří se bojí promluvit blýská na lepší časy. Poslanecká sněmovna aktuálně projednává návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který předložilo Ministerstvo spravedlnosti.

Ano, snaha o zákonnou úpravu whistleblowingu zde již v minulosti byla, nyní se však jedná o povinnou transpozici směrnice Evropské unie č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznámily porušení práva Unie. Implementace směrnice musí být provedena do 17. prosince 2021. Ke stejnému datu je navržena i účinnost české zákonné úpravy.

Cílem je ochránit lidi, kteří v práci zaznamenají nějaké protiprávní jednání a oznámí ho. Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci, ale také veřejní zadavatelé (s výjimkou malých obcí) a další zákonem vymezené osoby, budou muset do 31. března 2022 povinně zavést vnitřní oznamovací systém. Tedy nastavit kanál pro přijímání oznámení od svých zaměstnanců o možném porušování práva v organizaci. Vnitřní oznamovací systém budou moci podniky s méně než 249 zaměstnanci i sdílet.

Každé oznámení bude potřeba pečlivě prošetřit, přijmout a zdokumentovat kroky k nápravě protiprávního stavu a hlavně zabránit odvetným opatřením proti oznamovateli (ukončení pracovního poměru, snížení platu či mzdy, kázeňský trest, přeložení na jiné místo atd.). Systém musí především utajit totožnost oznamovatelů.

Zákon pamatuje také na externí oznamovací kanál, který bude pravděpodobně spravovat Ministerstvo spravedlnosti. Pokud nebude zaměstnanec důvěřovat interním postupům, bude se moci na ministerstvo obrátit. Dotčená organizace pak bude povinna oznámení prošetřit a o výsledku ministerstvo informovat. 

Rovněž bude potřeba určit osobu, která bude mít agendu na starost a náležitě ji vyškolit. Koordinátor oznámení (Whistleblowing officer) nesmí být postihován za výkon své funkce a bude:

Q - COMpřijímat a posuzovat důvodnost oznámení;
Q - COMnavrhovat opatření k nápravě nebo k předejití protiprávního vztahu;
Q - COMvázán ze zákona mlčenlivostí, a to i po ukončení výkonu činnosti;
Q - COMpostupovat nestranně.

Na Internetu bude nutno uveřejnit způsob oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, kontakt na pověřenou osobu a také informaci o možnosti obrátit se na ministerstvo. Oznamovatel bude moci oznámení učinit písemně či ústně a má právo být do třiceti dnů od oznámení informován o výsledku šetření.

Oznamovatel bude moci své podezření také zveřejnit a v některých případech bude i tak podléhat zákonné ochraně před odvetnými opatřeními.

Rovněž je potřeba myslet na to, že bude nezbytné celý proces dokumentovat – tedy zanalyzovat oblasti, kterých se nová povinnost týká, následně proces popsat (směrnice), zavést elektronickou evidenci učiněných oznámení (oznámení uchovat po dobu 5 let od přijetí) a způsobů jejich prošetření a v neposlední řadě patřičně informovat zaměstnance.

Q – COM má know-how, vy máte nás!

Q - COMZajistíme implementaci vnitřního oznamovacího systému, včetně integrace do stávajícího systému řízení.
Q - COMPřipravujeme online nástroj pro Whistleblowing (podání oznámení, evidence, zaznamenání následného řešení).
Q - COMZaškolíme Koordinátora oznámení.
Q - COMZajistíme outsourcing Koordinátora oznámení.

Kdo bude chtít druhou stranu poškodit a vědomě podá nepravdivé oznámení, zapláče, až mu bude udělena pokuta až do výše 50.000 Kč.

Lépe na tom nebude ani Koordinátor oznámení (Whistleblowing officer), který by snad své povinnosti bral na lehkou váhu, oznámení patřičně neprošetřil, prozradil totožnost oznamovatele nebo snad ohrozil či zmařil účel oznámení. Následoval by trest v podobě pokuty až 100.000 Kč.

Zaměstnavatel, kterého by snad napadlo nezabývat se povinnostmi, které mu nový zákon bude ukládat, se vystavuje riziku udělení pokuty do výše 1.000.000 Kč nebo 5 % z čistého obratu. Pokuta může být udělena pokud:

Q - COMnezabrání odvetným opatřením vůči oznamovateli a dalším zainteresovaným osobám;
Q - COMnezveřejní informace o způsobech oznámení a kontakt na pověřenou osobu;
Q - COMneumožní podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
Q - COMnezajistí přijetí vhodných opatření k nápravě nebo navržená opatření neprovede;
Q - COMneurčí pověřenou osobu či jejího náhradníka nebo jí nezajistí podmínky pro výkon činnosti;
Q - COMnezajistí prošetření důvodnosti oznámení či dodržení mlčenlivosti atd.
V rámci dobrých vztahů si na závěr dovolíme jednu radu. Nespoléhejte na to, že téma whistleblowingu vyšumí. Buďte připraveni! Q – COM bude sledovat, jak se přijetí zákona vyvíjí a včas vám dá vědět, až bude potřeba začít jednat. 

Starosti vyřešíme za vás.
Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.