Diisokyanáty – povinné školení profi uživatelů

Od 24. srpna 2023 se nesmí používat diisokyanáty (samostatné látky, složky jiných látek nebo ve směsích pro pro průmyslové a profesionální použití v koncentracích vyšších než 0,1% hmotnosti), pokud profesionální a průmysloví uživatelé před použitím těchto výrobků neabsolvovali odbornou přípravu.

Na fyzické osoby se tato povinnost nevztahuje. Zároveň musí být každý takový výrobek opatřen větou „Ode dne 24. srpna 2023 se pro průmyslové nebo profesionální použití vyžaduje odpovídající odborná příprava.“

Uvádění diisokyanátů na trh je omezováno již od 24. února 2022 za účelem zlepšení ochrany lidského zdraví (aby se zabránilo potenciální
senzibilizaci těmito látkami) a životního prostředí.

Diisokyanáty se používají v celé řadě odvětví, především k výrobě polyuretanových výrobků jako jsou lepidla, tmely, nátěry nebo injektáže používané v průmyslové výrobě nebo ve stavebnictví.

Nové povinnosti jsou obsaženy v Nařízení komise (EU) 2020/1149 ze dne 3. srpna 2020, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o diisokyanáty.

Předpis zmiňuje také požadavky na obsah školení. Odborná příprava se obnovuje nejméně každých pět let.

Někteří dodavatelé se již přizpůsobili a nabízí výrobky na jiné bázi nebo zajišťují požadované školení (mnohdy i zdarma). Jedná se například o společnost Sika CZ, s.r.o., Soudal Ltd., DEK a.s. a další.

Nastal čas na změnu…
Využijte našich zkušeností v oblastech implementace systémů řízení, revizí systémů řízení, auditů a školení.